گوشه کرشمه

کرشمه (Kereshmeh) به معنی: اشاره چشم و ابرو، غمزه و در موسیقی ایرانی نغمه کوچک سه ضربی (۳\۴) است و در اکثر دستگاهها و آوازها نواخته می‌شود و معمولا خواننده شعر مناسبی را در وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» و یا «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» انتخاب می‌کند. زنده یاد استاد محمدرضا لطفی در کلاس آوازش به هنرجویان می‌گفت: قبل از خواندن کرشمه سعی کنید بارها تمام کرشمه‌هایی که قدما و معاصرین خوانده‌اند گوش کنید. نمونه‌هایی از اجرای چند گوشه کرشمه ماهور را بشنوید.

ابوالحسن اقبال آذر (متولد ۱۲۴۲ الوند قزوین \ وفات ۱۳۴۹ تبریز)

از حضرت تو در دلم ای مه قرار نیست
ترسم اگر که نور تو اندر کنار نیست

قمرالملوک وزیری ( متولد ۱۲۸۴ تاکستان یا کاشان \ وفات ۱۴ مرداد ۱۳۳۸ تهران)

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

گر کنم در سر وفات سری
سهل باشد زیان مختصری

خبر از عشق ندارد که ندارد یاری
دل نخوانند که صیدش نکند دلداری

تاج اصفهانی (تولد ۱۲۸۲ اصفهان \ وفات ۱۳ آذر ۱۳۶۰ اصفهان)

مطرب مجلس بساز زمزمه رود
خادم ایوان بسوز مجمره عود

ایرج، حسین خواجه امیری (تولد ۱۱ دی ۱۳۱۱ در شهر خالدآباد نطنز استان اصفهان)

هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست
الحان بلبل از نفس دوستان توست

حسن‌خان سنجلانی

مطرب مجلس بساز زمزمه رود
خادم ایوان بسوز مجمره عود

هنگامه اخوان (تولد ۱۳۳۴ فومن)

گر کنم در سر وفات سری
سهل باشد زیان مختصری