حساب بانکی

توجه: برای دریافت سفارشات باید نخست مبلغ را به حساب بانکی، یا پی پال واریز کنید. دوستان در دانمارک می‌توانند با Mobilepay به شماره ۳۱۳۱۰۸۳۷ هم پرداخت کنند.

حساب بانک:

Asdollah Alimohammadi
Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
DK- 1092 Copenhagen K, Denmark
Telex 27000 – SWIFT – BIC: DABADKKK
IBAN No: DK 9730004749127554

Print Friendly