آواز بیات کرد Bayat-e Kord

کوک آواز بیات کرد: Do Sol Do Fa

Print Friendly