ترم اول

دستگاه ماهور:

دستگاه شور:

آواز دشتی:

 

آواز ابوعطا:

Print Friendly