دستگاه راست پنجگاه

۱- درآمد:

در ازل پرتوِ حُسنت ز تجلی دم زد         عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد         (حافظ)

۲- پروانه: بدون شعر

۳- نغمه:

جلوه‌ای کرد رخش دید مَلَک عشق نداشت         عینِ آتش شد از این غیرت و بر آدم زد        (حافظ)

۴- روح‌افزا: بدون شعر

۵- نیریز:

می‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزد             تند می‌روی جانا ترسمت فرومانی       (حافظ)

۶- پنجگاه و سپهر: بدون شعر

۷- عشاق:

مدعی خواست که آید به تماشاگهِ راز         دستِ غیب آمد و بر سینهٔ نامحرم زد      (حافظ)

۸- بیات عجم،  بحرنور، قرچه، مترقع، سپهر و فرود:

دیگران قرعهٔ قسمت همه بر عشق زدند          دلِ غم دیدهٔ ما بود که هم بر غم زد    (حافظ)

۹- عراق، محیر، حزین، آشور و فرود:

جانِ عِلوی هوسِ چاه زنخدان تو داشت       دست در حلقهٔ آن زلفِ خم‌اندرخم زد      (حافظ)

۱۰- طرز:

ای شکسته زلف یار از بس که تو دستان کنی        دست دستِ توست اگر با ساحران پیمان کنی    (عنصری)

۱۱- لیلی و مجنون:

چشمی که نظر نگه ندارد        بس فتنه که بر سرِ دل آرد

آهویِ کمندِ زلفِ خوبان           خود را به هلاک می‌سپارد        (سعدی)

۱۲- راک هندی و صفیر راک:

چو بشنوی سخنِ اهلِ دل مگو که خطاست      سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاست       (حافظ)

۱۳- راک عبدالله:

در اندرونِ من خسته دل ندانم چیست           که من خموشم و او در فغان و در غوغاست     (حافظ)

۱۴- راک کشمیر:

زجان کلام تو دلجوتر است و نیکوتر             دَمِ تو از نفسِ باد صبح دلجوتر       (اهلی شیرازی)

 

 

 

 

Print Friendly