شیوه آموزش سه‌تار

 

ترم یکم: آموزش جلد اول کتاب زنده یاد جلال ذوالفنون

ترم دوم: آموزش جلد دوم

ترم سوم: آموزش جلد سوم

ترم چهارم: آموزش جلد چهارم

همراه آموزش چهار کتاب زنده یاد جلال ذوالفنون، درس‌های استاد مجید درخشانی و شیوه نت خوانی به هنرجویان  آموخته می‌شود. زمان هر ترم بستگی به تلاش هنرجو دارد. پس از پایان  چهار ترم به هنرجویان مدرک پایان دوره داده می‌شود.

زمان آموزش بر اساس توافق هنرجو و آموزشگاه تعیین می‌شود.

Print Friendly