ترم دوم

آواز بیات ترک:

آواز افشاری:

دستگاه همایون:

آواز اصفهان:

Print Friendly